Επιλεγμένα κείμενα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου δημοσιεύει επιλεγμένα κείμενα, καθώς και τα κείμενα των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των επιστημονικών εκδηλώσεων, με στόχο την ενημέρωση δικηγόρων και δικαστών επί θεμάτων σημαντικού πρακτικού και θεωρητικού ενδιαφέροντος.

 

Τα εν λόγω κείμενα, δημοσιευμένα ή μη στο νομικό τύπο, είναι διαθέσιμα υπό μορφή pdf ως ακολούθως:

 1. Χριστίνα ΑκριβοπούλουΗ προστασία της ιδιωτικότητας στην ΕΕ: μια ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και της νομολογίας του ΔΕΚ (2011)
 2. Μαρία Βέργου, Η προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο (2016)
 3. Ευγενία Δακορώνια, Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς (CFR): Οι Νέοι Πρότυποι Κανόνες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου (2010)
 4. Ευγενία Δακορώνια, Naissance d’enfant handicapé : responsabilité médicale à la lumière du droit grec (2014)
 5. Ευγενία Δακορώνια, Réparation du préjudice moral : notion de « famille » selon la jurisprudence grecque face au droit international privé (2015)
 6. Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, Οι πολλαπλές διακρίσεις: συγκριτική προσέγγιση (2011)
 7. Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Ασφαλιστικά μέτρα κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 44/2001 (2010)
 8. Γεώργιος Διαμαντόπουλος/Βασιλική Κουμπλή, On mediation law in Greece (2014)
 9. Γεώργιος Διαμαντόπουλος/Βασιλική Κουμπλή, Η διαμεσολάβηση ως τρόπος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στο ελληνικό δίκαιο (2015)
 10. Αθανασία Διονυσοπούλου, Κοινές ομάδες έρευνας-προκλήσεις και προοπτικές (2011)
 11. Αλεξάνδρα Δούγκα, Insurance law between business law and consumer law (2010)
 12. Αλεξάνδρα Δούγκα, On the recognition of foreign administrative acts in Greece (2014)
 13. Αλεξάνδρα Δούγκα/Βασιλική Κουμπλή, Σκέψεις σχετικά με το εφαρμοστέο στις αδικοπρακτικές ενοχές δίκαιο και τα όριά του ιδία σε περίπτωση πρόκλησης θανάτου αλλοδαπού υπηκόου και με εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό (2013)
 14. Αλεξάνδρα Δούγκα/Βασιλική Κουμπλή, Cross-border maintenance obligations in Europe: the EU Maintenance Regulation (2014)
 15. Αλεξάνδρα Δούγκα/Βασιλική Κουμπλή, On the regulation of maintenance obligations in Greece (2014)
 16. Ελένη Ζερβογιάννη, Αμφισβητούμενα ζητήματα διαζευκτικής αιτιότητας. Συρροή ενέργειας τρίτου προσώπου με τυχαίο περιστατικό ή ενέργεια του ζημιωθέντος (2010)
 17. Βασιλική Κουμπλή, The application of EC competition law to the liberalised energy markets (2005)
 18. Βασιλική Κουμπλή, Competition rules or sector-specific regulation for the liberalisation of the European electricity markets? (2007)
 19. Βασιλική Κουμπλή, Κρατικές ενισχύσεις και απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας (2007)
 20. Βασιλική Κουμπλή, On the codification of administrative procedure in Greece (2012)
 21. Βασιλική Κουμπλή, Βιβλιοπαρουσίαση: ROGER VAN DEN BERGH, Comparative Competition Law and Economics, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2017 (2017)
 22. Βασιλική Κουμπλή, The regulation of mediation in cross-border disputes: The model of Greece (2017)
 23. Βασιλική Κουμπλή, A further step towards institutionalization of mediation in Greece: Recent developments after Law 4512/2018 (2019)
 24. Βασιλική Κουμπλή, A further step towards institutionalization of mediation in Greece: Recent developments after Law 4640/2019 (2021)
 25. Άννα Μαντάκου, The misadventures of the principle jura novit curia in international arbitration – a practitioner’s approach (2014)
 26. Ελίνα Μουσταΐρα, Πρόσφατη νομολογία στον αγγλοσαξονικό χώρο αναφορικά με την εφαρμογή του κανόνα forum non conveniens (2011)
 27. Γεώργιος Πανόπουλος, La jurisprudence grecque de droit international privé en 2006 (2006)
 28. Γεώργιος Πανόπουλος, La jurisprudence grecque de droit international privé en 2009 (2010)
 29. Γεώργιος Πανόπουλος, Η ευθύνη του αποκτώντος περιουσία ή επιχείρηση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (με αφορμή την ΕφΠειρ 94/2009) (2011)
 30. Γεώργιος Πανόπουλος, Quels droits fontamentaux pour quel droit communautaire (2011)
 31. Γεώργιος Πανόπουλος, La jurisprudence grecque de droit international privé en 2010 (2011)
 32. Γεώργιος Πανόπουλος, La jurisprudence grecque de droit international privé en 2011 (2012)
 33. Γεώργιος Πανόπουλος, Proposition de règlement du conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. reconnaissance, force exécutoire et exécution : full faith and credit, comment et en quoi ? (2013)
 34. Γεώργιος Πανόπουλος, La jurisprudence grecque de droit international privé en 2012 (2013)
 35. Γεώργιος Πανόπουλος, La jurisprudence grecque de droit international privé en 2013 (2014)
 36. Αντωνία Παπαδέλλη, Η κατίσχυση του κοινοτικού δικαίου ελευθέρου ανταγωνισμού με τα μέσα του ιδιωτικού δικαίου (2010)
 37. Kurt Siehr, International contracts, party autonomy and mandatory rules (2014)
 38. Κλαίρη Σπύρου, Η πρόταση Κανονισμού για τη ρύθμιση της διεθνούς κληρονομικής διαδοχής “Βρυξέλλες ΙV” (2010) 
 39. Κλαίρη Σπύρου/Βασιλική Κουμπλή, Public Private Partnerships under Greek law (2010) 
 40. Δημήτριος-Παναγιώτης Τζάκας, Οι ιδιωτικοδιεθνολογικές πτυχές της αδικοπρακτικής ευθύνης επί παραβάσεων του ελληνικού και ευρωπαικού δικαίου ελευθέρου ανταγωνισμού – Αποτίμηση του άρ. 6 Καν. Ρώμη ΙΙ (2010)
 41. Άννα Μαρία Τονικίδου, Der unionsrechtliche Rahmen für den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, für Menschen mit Behinderungen (2016)
 42. Χρυσαφώ Τσούκα, Η προστασία του ασθενούς μέρους στο πλαίσιο του Κανονισμού 593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) (2010)


Εγγραφείτε στο newsletter μας