Έννοια

Βασική δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι η παροχή νομικών πληροφοριών επί των αλλοδαπών δικαίων, του ενωσιακού δικαίου, του διεθνούς δικαίου και του ημεδαπού δικαίου σε κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων.

Ως νομική πληροφορία νοείται η έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερομένου αναφορικά με συγκεκριμένο νομικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων και των συμπερασμάτων της επιστήμης και της νομολογίας, όπου αυτό είναι δυνατό ενόψει των διαθέσιμων πηγών.

Χορηγώντας νομική πληροφορία, το Ινστιτούτο δεν προβαίνει σε ερμηνεία των σχετικών κανόνων δικαίου, δεν υπάγει πραγματικά περιστατικά σε αυτούς και δεν γνωμοδοτεί.


Εγγραφείτε στο newsletter μας