Σύνταξη

Η Διεύθυνση της συντάξεως της Revue hellénique de droit international ασκείται από Διευθυντή του Ινστιτούτου, ο οποίος επικουρείται στο έργο του από επιστημονική επιτροπή. Ο Διευθυντής και η επιτροπή χαράσσουν τον ετήσιο προγραμματισμό της ύλης και επιβλέπουν το έργο της επιτροπής συντάξεως. 

Η επιτροπή συντάξεως αποτελείται από νέους επιστήμονες με ειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα ενδιαφέροντος του περιοδικού και έχει ως έργο τις επαφές με τους ενδιαφερόμενους συγγραφείς και τους συμμετέχοντες σε κάθε τεύχος. Η επιτροπή συντάξεως προβαίνει επίσης στον έλεγχο δοκιμίων και συστηματοποιεί την ύλη των τευχών, όπως αυτά αποστέλλονται στη συνέχεια στον εκδότη προς εκτύπωση.

Το έργο της Διευθύνσεως και της επιτροπής συντάξεως του περιοδικού υποστηρίζει η Γραμματεία του Ινστιτούτου.

 

Η Revue hellénique de droit international δέχεται δημοσιεύματα τα οποία προορίζονται για δημοσίευση στο τεύχος του εξηκοστού όγδοου έτους της (2015). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευθούν τη σχετική ανακοίνωση της συντάξεως και να ακολουθήσουν τις εκδοτικές οδηγίες του περιοδικού πριν αποστείλουν τις συμβολές τους. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ινστιτούτου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ένδειξη θέματος: «Revue hellénique de droit international, τεύχος 2015»).


Εγγραφείτε στο newsletter μας