Αρμοδιότητα & νομιμοποιούμενα πρόσωπα

Το Ινστιτούτο παρέχει νομικές πληροφορίες στα ακόλουθα περιοριστικά αναφερόμενα αντικείμενα και πρόσωπα:

Ι. Σχετικά με το διεθνές δίκαιο, τα αλλοδαπά δίκαια και το ενωσιακό δίκαιο

Νομικές πληροφορίες επί των αντικειμένων αυτών χορηγούνται σε:

  1. δημόσιες αρχές (άνευ αμοιβής)
  2. δικηγόρους
  3. συμβολαιογράφους

Αποκλείεται η παροχή νομικών πληροφοριών σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

 

ΙΙ. Σχετικά με το ημεδαπό (ελληνικό) δίκαιο

Νομικές πληροφορίες επί του αντικειμένου αυτού χορηγούνται σε:

  1. διεθνή δικαστήρια και αλλοδαπές δημόσιες αρχές (άνευ αμοιβής)
  2. δικηγόρους της αλλοδαπής
  3. συμβολαιογράφους της αλλοδαπής

Αποκλείεται η παροχή νομικών πληροφοριών σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), καθώς και σε πρόσωπα τα οποία έχουν την κατοικία τους στην ημεδαπή

 

ΙΙΙ. Το Ινστιτούτο είναι επίσης το εθνικό όργανο συνδέσεως αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πληροφόρηση επί του αλλοδαπού δικαίου (Λονδίνο, 1968), όπως τροποποιήθηκε με Πρόσθετο Πρωτόκολλο (Στρασβούργο, 1978).


Εγγραφείτε στο newsletter μας