Γενικά

Οι επιστημονικοί σκοποί του Ινστιτούτου εκπληρώνονται σε μεγάλο βαθμό μέσω της λειτουργίας της βιβλιοθήκης. 


Η βιβλιοθήκη σχηματίσθηκε ήδη με τη σύσταση του Ινστιτούτου, με μικρή αλλά αξιόλογη συλλογή έργων διεθνούς δικαίου και αλλοδαπών δικαίων, συγκροτήθηκε δε με την αγορά έργων, δωρεές από κρατικούς φορείς, αλλοδαπούς δημόσιους και διεθνείς φορείς, καθώς και με τη συμβολή ιδιωτών. Ως μέσο πραγματώσεως των σκοπών του Ινστιτούτου, η βιβλιοθήκη εμπλουτιζόταν προκειμένου να καλύψει τις βασικές τουλάχιστον ανάγκες του Ινστιτούτου κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. 

Λόγω της σημασίας της βιβλιοθήκης ως βασικού εργαλείου έρευνας για το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου, μια σημαντική πρωτοβουλία ανανεώσεως των έργων της βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των συλλογών της βιβλιοθήκης, την επέκτασή της σε επιπλέον χώρους του Ινστιτούτου και, κυρίως, τη δυνατότητα παροχής γνώσεως σε αντικείμενα η πρόσβαση στα οποία ήταν μέχρι πρόσφατα δυσχερής ή και αδύνατη.

Η ανανέωση της βιβλιοθήκης είναι έργο απαραίτητο για τους σκοπούς του Ινστιτούτου, το οποίο – παρά τα οικονομικής και διοικητικής φύσεως προβλήματα – συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα.

Εγγραφείτε στο newsletter μας