Αίτηση

Προκειμένου να παρασχεθεί νομική πληροφορία, απαραίτητη είναι η σύνταξη έγγραφης αιτήσεως, υπογεγραμμένης από τον ενδιαφερόμενο και απευθυντέας προς το Ινστιτούτο. Η αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Ι. Έκθεση του ερωτήματος

Με την αίτηση ζητείται η παροχή νομικής πληροφορίας επί αντικειμένου αρμοδιότητας του Ινστιτούτου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκθέσουν το ερώτημα (ή τα ερωτήματα) με σαφήνεια, ακρίβεια και λακωνικότητα. Το Ινστιτούτο δεν εξετάζει σε καμμία περίπτωση ερωτήματα τα οποία δεν είναι δεόντως συγκεκριμένα.

II. Στοιχεία του αιτούντος

Απαραίτητα στοιχεία του αιτούντος είναι το ονοματεπώνυμο, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τηλεομοιοτυπίας και η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση. Επιθυμητή είναι η έκθεση κινητού τηλεφώνου και διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

III. Λοιπά στοιχεία

Συνιστάται η επισύναψη λοιπών στοιχείων τα οποία δύνανται να διαφωτίσουν το προσωπικό του Ινστιτούτου κατά την έρευνα των ερωτημάτων και τη διεκπεραίωση της αιτήσεως. Τέτοια στοιχεία είναι, ιδίως, ενδεχόμενη δικαστική απόφαση, σχετικά αλλοδαπά έγγραφα, άλλα στοιχεία του φακέλου κλπ.

 

Χρησιμοποιείστε ή συμβουλευθείτε τα υποδείγματα αιτήσεως νομικής πληροφορίας:

Αίτηση νομικής πληροφορίας (δικηγόροι & συμβολαιογράφοι)

Αίτηση νομικής πληροφορίας (δημόσιες αρχές)

 

Η αίτηση υποβάλλεται στο Ινστιτούτο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπικού μηνύματος, ταχυδρομείου ή φυσικής παραδόσεως. Σύντομα η αίτηση θα υποβάλλεται και online.

Εγγραφείτε στο newsletter μας